Ouderbijdrage

De school brengt geen geld in rekening voor schoolboeken, maar vraagt wel een ouderbijdrage voor activiteiten waarvoor de school geen rijkssubsidie ontvangt. Dit zijn kosten voor leermiddelen, algemene kosten en kosten voor excursies en werkweken. Wij doen ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdrage is verschillend per niveau en leerjaar verschillend. Ouders/verzorgers van leerlingen ontvangen hierover in het begin van het schooljaar bericht.

De ouderbijdrage is vrijwillig en toelating tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de ouderbijdrage. U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende voorzieningen van de ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest om voor bepaalde voorzieningen niet te betalen, houdt u er dan rekening mee dat uw kind geheel of gedeeltelijk van deze voorziening(en) uitgesloten kan worden.

Waaruit bestaat de ouderbijdrage?

 • Leermiddelen en overige faciliteiten

  Deze onderdelen vallen onder de leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, bijdrage computergebruik, printen en kopieren voor schoolgebruik, bijdrage auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.

 • Algemene kosten

  Deze onderdelen vallen onder de algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteitenweek en projectweek, bijdrage voor de Cultuurkaart, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.

 • Het excursie- en werkweekfonds

  Dit zijn activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

 • Bruikleen tablet/laptop

  Leerlingen die een laptop of tablet in bruikleen hebben, betalen hiervoor een bijdrage van € 50 per jaar.

Sparen werkweek

In de klassen 1 t/m 4 van havo en vwo wordt gespaard voor de werkweek in klas 5. Voor de Romereis van de gymnasiumleerlingen is er een eigen spaarregeling. Doublanten en instromers die op werkweek gaan, betalen de volledige kosten van de werkweek, eventueel verminderd met een gespaard bedrag.

Tegemoetkoming schoolkosten

De gemeenten Wierden, Twenterand en Hellendoorn kennen een regeling waarop ouders met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau een beroep kunnen doen wanneer zij kosten voor hun kind(eren) maken voor o.a. excursies en werkweken. Ouders kunnen voor deze kosten een vergoeding krijgen. De regelingen zijn bij de gemeente Wierden bekend onder de naam ‘Declaratiefonds’, bij de gemeente Twenterand onder de naam ‘Schoolpakket’ en bij de gemeente Hellendoorn onder de naam ‘School- en verenigingenfonds’. Informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kinderen uit de gemeenten Almelo en Twenterand in het basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan schoolactiviteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Stichting Leergeld kan hierbij hulp bieden.

Als ouder/verzorger kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Almelo voor een vergoeding voor een excursie of een werkweek. Kijk op www.leergeld.nl voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen.