Financiën

Ouderbijdrage

De school brengt geen geld in rekening voor schoolboeken, maar vraagt wel een ouderbijdrage voor activiteiten waarvoor de school geen rijkssubsidie ontvangt. Dit zijn kosten voor leermiddelen, algemene kosten en kosten voor excursies en werkweken. Wij doen ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdrage is verschillend per niveau en leerjaar verschillend. Ouders/verzorgers van leerlingen ontvangen hierover in het begin van het schooljaar bericht.

De ouderbijdrage is vrijwillig en toelating tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de ouderbijdrage. U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende voorzieningen van de ouderbijdrage. 

Waaruit bestaat de ouderbijdrage?

 • Leermiddelen en overige faciliteiten

  Deze onderdelen vallen onder de leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, bijdrage computergebruik, printen en kopieren voor schoolgebruik, bijdrage auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.

 • Algemene kosten

  Deze onderdelen vallen onder de algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteitenweek en projectweek, bijdrage voor de Cultuurkaart, schoolavond(en), schoolpas, examenkosten, vieringen en andere evenementen.

 • Het excursie- en werkweekfonds

  Dit zijn activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

 • Bruikleen tablet/laptop

  Leerlingen die een laptop of tablet in bruikleen hebben, betalen hiervoor een bijdrage van € 50 per jaar.

Overzicht ouderbijdrage

In deze bijlage ziet u het overzicht van de ouderbijdrage per vestiging, per leerjaar. In het begin van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers per mail bericht met de informatie over de ouderbijdrage. Via WisCollect kunnen ouders zien hoe deze bedragen zijn opgebouwd en hun keuzes aan-/uitvinken.

Sparen werkweek

In de klassen 1 t/m 4 van havo en vwo wordt gespaard voor de werkweek in klas 5. Voor de Romereis van de gymnasiumleerlingen is er een eigen spaarregeling. Doublanten en instromers die op werkweek gaan, betalen de volledige kosten van de werkweek, eventueel verminderd met een gespaard bedrag.

Tegemoetkoming schoolkosten

De gemeenten Wierden, Twenterand en Hellendoorn kennen een regeling waarop ouders met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau een beroep kunnen doen wanneer zij kosten voor hun kind(eren) maken voor o.a. excursies en werkweken. Ouders kunnen voor deze kosten een vergoeding krijgen. De regelingen zijn bij de gemeente Wierden bekend onder de naam ‘Declaratiefonds’, bij de gemeente Twenterand onder de naam ‘Schoolpakket’ en bij de gemeente Hellendoorn onder de naam ‘School- en verenigingenfonds’. Informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kinderen uit de gemeenten Almelo en Twenterand in het basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan schoolactiviteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Stichting Leergeld kan hierbij hulp bieden.

Als ouder/verzorger kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Almelo voor een vergoeding voor een excursie of een werkweek. Kijk op www.leergeld.nl voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen.

Vergoeding via uw gemeente

De gemeenten Wierden, Twenterand en Hellendoorn kennen een regeling waarop ouders met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau een beroep kunnen doen wanneer zij kosten voor hun kind(eren) maken voor o.a. excursies en werkweken. Ouders kunnen voor deze kosten een vergoeding krijgen. De regelingen zijn bij de gemeente Wierden bekend onder de naam ‘Declaratiefonds’, bij de gemeente Twenterand onder de naam ‘Schoolpakket’ en bij de gemeente Hellendoorn onder de naam ‘School- en verenigingenfonds’. Informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Kindgebonden budget voor kinderen tot 18 jaar

De tegemoetkoming ouders is verdwenen. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u kinderbijslag voor uw kind ontvangt of het kind in belangrijke mate onderhoudt. Daarnaast is het een vereiste dat u de Nederlandse nationaliteit heeft of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.

Hoeveel kindgebonden budget u ontvangt hangt af van:

 • het gezamenlijke inkomen van u en uw eventuele partner.
 • het aantal kinderen tot 18 jaar.
 • de leeftijd van uw kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget wordt automatisch verhoogd in de maand nadat uw kind 12 of 16 jaar wordt. Sinds 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebonden budget. Dit vervangt de tegemoetkoming in de schoolkosten en de onderwijsbijdrage (WTOS).

Aanvragen niet meer nodig

Wanneer u huur- of zorgtoeslag ontvangt of eerder een tegemoetkoming ouders heeft ontvangen, dan hoeft u het kindgebonden budget niet apart aan te vragen. U ontvangt dan zelf bericht over het kindgebonden budget.

Heeft u geen kindgebonden budget ontvangen maar denkt u hier wel voor in aanmerking te komen, dan kunt u zelf een kindgebonden budget aanvragen.

U kunt het kindgebonden aanvragen via

 • toeslagen.nl
 • het aanvragen van een formulier bij de Belastingtelefoon: (0800) 05 43.

Binnen acht weken ontvangt u bericht van de Belastingdienst.