Financiën

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten waarvoor de school geen rijkssubsidie ontvangt. Dit zijn kosten voor activiteiten of programma's zoals excursies en werkweken. Wij doen ons uiterste best om deze kosten zo laag mogelijk te houden. De vrijwillige ouderbijdrage is verschillend per niveau en leerjaar. Ouders/verzorgers van leerlingen ontvangen hierover in het begin van het schooljaar bericht.

De ouderbijdrage is vrijwillig en het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten en programma's die door de school worden georganiseerd. U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende voorzieningen van de vrijwilige ouderbijdrage. 

Waaruit bestaat de vrijwillige ouderbijdrage?

 • Leermiddelen en overige faciliteiten

  Deze onderdelen vallen onder de leermiddelen en overige faciliteiten: leesgeld mediatheek, bijdrage computergebruik, printen en kopieren voor schoolgebruik, bijdrage auteursrecht voor kopij/muziek, gebruiksmaterialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken.

 • Algemene kosten

  Deze onderdelen vallen onder de algemene kosten: huur kluisje, scholierenverzekering, culturele activiteiten en sportdagen, activiteitenweek en projectweek, bijdrage voor de Cultuurkaart, schoolavond(en), schoolpas, cadeau bij diploma-uitreiking, vieringen en andere evenementen.

 • Het excursie- en werkweekfonds

  Dit zijn activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals oriëntatiedagen, werkweken en leerjaargebonden excursies.

 • Bruikleen tablet/laptop

  Leerlingen die een laptop of tablet in bruikleen hebben, betalen hiervoor een vrijwillige bijdrage van € 50 per jaar.

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage

In deze bijlage ziet u het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage per vestiging, per leerjaar. In het begin van het schooljaar krijgen ouders/verzorgers per mail bericht met de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Via WisCollect kunnen ouders  hun keuzes aan-/uitvinken.

Sparen werkweek

In de vrijwillige ouderbijdrage is in de jaren voorafgaand aan de werkweek een bijdrage opgenomen om te sparen voor de werkweek. 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt kinderen uit de gemeenten Almelo en Twenterand in het basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) mogelijk financiële ondersteuning. Kijk op www.leergeld.nl voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen.

Vergoeding via uw gemeente

De gemeenten Wierden, Hellendoorn en Twenterand kennen een regeling waarop ouders met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau een beroep kunnen doen wanneer zij kosten voor hun kind(eren) maken voor o.a. excursies en werkweken. Ouders kunnen voor deze kosten een vergoeding krijgen. De regelingen zijn bij de gemeente Wierden en Hellendoorn bekend onder de naam Kindpakket, bij de gemeente Twenterand onder de naam Schoolpakket. Informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Kindgebonden budget voor kinderen tot 18 jaar

De tegemoetkoming ouders is verdwenen. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u kinderbijslag voor uw kind ontvangt of het kind in belangrijke mate onderhoudt. Daarnaast is het een vereiste dat u de Nederlandse nationaliteit heeft of een verblijfsvergunning die recht geeft op toeslagen.

Hoeveel kindgebonden budget u ontvangt hangt af van:

 • het gezamenlijke inkomen van u en uw eventuele partner.
 • het aantal kinderen tot 18 jaar.
 • de leeftijd van uw kinderen tot 18 jaar.

Het kindgebonden budget wordt automatisch verhoogd in de maand nadat uw kind 12 of 16 jaar wordt. Sinds 1 augustus 2015 krijgen alle ouders met een kind van 16 of 17 jaar een extra bedrag aan kindgebonden budget. 

Aanvragen niet meer nodig

Wanneer u huur- of zorgtoeslag ontvangt of eerder een tegemoetkoming ouders heeft ontvangen, dan hoeft u het kindgebonden budget niet apart aan te vragen. U ontvangt dan zelf bericht over het kindgebonden budget.

Heeft u geen kindgebonden budget ontvangen maar denkt u hier wel voor in aanmerking te komen, dan kunt u zelf een kindgebonden budget aanvragen.

U kunt het kindgebonden aanvragen via

 • toeslagen.nl
 • het aanvragen van een formulier bij de Belastingtelefoon: (0800) 05 43.

Binnen acht weken ontvangt u bericht van de Belastingdienst.