Inspraak en medezeggenschap

Leerlingen en ouders actief

Leerlingen, personeel en ouders kunnen invloed uitoefenen op het schoolbeleid. Dat kan op verschillende manieren:
• Medezeggenschapsraad
• Klankbordgroep
• Leerlingenraad

Op elke vestigingspagina onder Informatie - Communicatie is te lezen op welke manieren de vestiging informatie deelt met de ouders van de leerlingen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij belangrijke besluiten van het bestuur. De notulen van de MR zijn inzichtelijk op de pagina Organisatie

 

Klankbordgroepen en leerlingenraad

Elke Noordikvestiging heeft een eigen ouderklankbordgroep, die is samengesteld uit ouders van leerlingen. De ouderklankbordgroep voert overleg met de schoolleiding.

Leerlingen kunnen ook participeren in leerlingklankbordgroepen of leerlingenraden. Daarmee zijn zij betrokken bij het wel en wee in en rond de school en dat is tegelijkertijd een vorm van actief burgerschap.

 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Hierin staat informatie over het aantal proefwerken dat in een week gegeven mag worden, het recht om proefwerken te mogen inzien, de plicht die leerlingen hebben om zich te houden aan leefbaarheidsregels, etc. Het leerlingenstatuut ligt bij de vestigingsdirectie en op de vestigingsadministratie ter inzage.

Ouderlijk gezag

Soms is slechts één van de ouders belast met het ouderlijk gezag. Met die ouder communiceert de school. Maar, als de andere ouder om informatie vraagt, krijgt hij of zij dat wel. School voorziet in principe beide ouders van dezelfde informatie. Tenzij de school vindt dat dit strijdig is met het belang van het kind. De wens van het kind om de andere ouder niet te informeren speelt een belangrijke, maar niet allesbepalende rol.


U kunt dit nalezen in Artikel 377c Burgerlijk Wetboek Boek 1.