Privacy statement

Privacystatement CSG Het Noordik


Als CSG Het Noordik beschikking krijgt of heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen wij deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement. CSG Het Noordik vindt het beschermen van de persoonsgegevens van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.


Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van:
• Onze leerlingen.
• Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van onze leerlingen.
• Werknemers, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers.
• Zakelijke relaties:
• Partners en partijen waarmee wij samenwerken.
• Bezoekers van onze website.


Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:
• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan CSG Het Noordik is opgedragen;
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op CSG Het Noordik rust;
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CSG Het Noordik of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen;
• De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
• De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken (of alsnog worden gegeven).

Sommige persoonsgegevens zijn voor ons zo belangrijk dat wij, gelet op de doelstellingen van de organisatie en vanwege de op ons rustende wettelijke verplichtingen, niet zonder deze gegevens kunnen. Zo hebben wij bijvoorbeeld gegevens nodig van leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordiger(s) voor de beoordeling van de aanmelding en het verrichten van de inschrijving. Wanneer zulke gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de leerling niet inschrijven.


Van (toekomstige) werknemers hebben wij gegevens nodig om bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst aan te kunnen gaan en deze uit te kunnen voeren. Wanneer zulke gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij geen arbeidsovereenkomst aangaan dan wel uitvoeren.


In het kader van Passend Onderwijs hebben wij bepaalde bijzondere persoonsgegevens van leerlingen nodig. Wij verwerken deze gegevens om leerlingen waar nodig te kunnen ondersteunen in hun behoeften. Er worden in dit kader niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk zijn om leerlingen goed te kunnen helpen/begeleiden. Wanneer zulke gegevens niet worden verstrekt, kan geen adequaat Passend Onderwijs worden geboden.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
• Het verzorgen van onderwijs, het begeleiden van leerlingen, het geven van studieadviezen, het ter beschikking stellen van leermiddelen en het berekenen en innen van financiële bijdragen.
• Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
• In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandige ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
• Het verzorgen van de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie.
• In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers.
• Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
• Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Het behandelen van geschillen.
• Het onderhouden van contacten met (oud-)werknemers, (oud-)leerlingen (en/of hun wettelijke vertegenwoordigers), afnemers leveranciers en overige relaties.
• Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

CSG Het Noordik kan onderstaande persoonsgegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.


Leerling en wettelijk vertegenwoordiger
• Contactgegevens van de leerling en hun wettelijke vertegenwoordiger(s), zijnde: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
• Het persoonsgebonden nummer (Burgerservicenummer (BSN)) van de leerling.
• Nationaliteit en geboorteplaats.
• Relevante financiële gegevens, waaronder een bankrekeningnummer.
• Gegevens over de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, waaronder de behaalde studieresultaten en -voortgang;.
• Gegevens over de gezondheid of het welzijn van de leerling en de ondersteuningsbehoefte (waaronder het ontwikkelingsperspectief) voor zover deze nodig zijn voor de begeleiding en ondersteuning.
• Gegevens over de godsdienst of levensovertuiging van de leerling die noodzakelijk zijn voor de school, het onderwijs of de te geven ondersteuning.
• Gegevens over de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen.
• Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en (buitenschoolse) activiteiten.
• Gegevens over aan- en afwezigheid, verslagen van gesprekken met de wettelijke vertegenwoordiger(s), MDO-verslagen.
• Schoolgegevens, waaronder de naam van een eerdere school, de naam van de zorgcoördinator /mentor /intern begeleider /decaan /docent, de klas waarin de leerling zit, gegevens over in- en uitschrijving, gegevens over de schoolloopbaan en rapportages vanuit primair onderwijs (waaronder het onderwijskundig rapport) en eventueel van andere scholen van voortgezet onderwijs.
• Activiteiten en maatregelen die door de onderwijsinstelling zijn ondernomen met betrekking tot de leerling, evenals de resultaten hiervan.
• Bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten, arrangementen vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de namen van contactpersonen.
• Gegevens over de gezondheid of het welzijn van de leerling en de relevante persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, die door de betrokkenen zelf of door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de problematiek van de betreffende leerling, waaronder bijvoorbeeld de resultaten van psychologisch onderzoek.
• Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten waarop leerlingen zijn afgebeeld.
• Camerabeelden van beveiligingscamera’s.
• Eventuele andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist door wet- en regelgeving.

Sollicitanten
• Contactgegevens van de sollicitant, zijnde: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
• Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv).
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
• Gegevens over beschikbaarheid.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
• Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer.
Werknemers, uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers
• Contactgegevens van de of (oud-)werknemer, zijnde: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
• Gegevens over beschikbaarheid.
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
• Nationaliteit, identiteitsbewijs, werkvergunning.
• Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Zakelijke relatie
CSG Het Noordik verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor partners en partijen waarmee wij samenwerken en van leveranciers. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
• E-mailadres.

Websitebezoeker

De website van CSG Het Noordik maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer iemand de website raadpleegt. Door middel van deze cookies krijgt CSG Het Noordik inzicht in het gebruik van haar website. Met deze informatie kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor CSG Het Noordik de gebruikerservaring van de bezoekers kan verbeteren. De privacy van de bezoeker blijft met deze functionele en analytische cookies gewaarborgd.

Met wie kunnen wij persoonsgegevens delen?

In een aantal gevallen is CSG Het Noordik wettelijk verplicht om gegevens van leerlingen te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, de GGD/schoolarts, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de accountant van CSG Het Noordik.In een aantal gevallen is CSG Het Noordik wettelijk verplicht om gegevens van werknemers te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere de Belastingdienst, het UWV, ABP, de arbodienst en de accountant van CSG Het Noordik.


CSG Het Noordik kan derde partijen verzoeken om te ondersteunen in het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan het leerlingvolgsysteem, applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op het netwerk van CSG Het Noordik worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht van CSG Het Noordik en onder de verantwoordelijkheid van CSG Het Noordik. Met deze organisaties worden overeenkomsten afgesloten, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er worden verwerkt en hoe deze gegevens worden beveiligd.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

CSG Het Noordik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij er wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens langer te bewaren.
Voor statistische doeleinden worden bepaalde gegevens langer bewaard. Deze gegevens zijn voor dit doel geanonimiseerd. Dat wil zeggen, deze gegevens zijn zodanig bewerkt dat zij niet langer herleidbaar zijn naar de leerling, wettelijk vertegenwoordiger of werknemer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt de volgende rechten:

  • U hebt recht om te weten of wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn;
  • Aanvulling van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onvolledig zijn;
  • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
  • Dataportabiliteit (overdraagbaarheid).

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van uverwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen (zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring). Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij kunnen verifiëren dat uw verzoek/vraag betrekking heeft op uw eigen gegevens.

Wij zullen binnen één maand van ontvangst van uw verzoek reageren op welke wijze we gevolg hebben gegeven (of gaan geven) aan uw verzoek. Afhankelijk van de ingewikkeldheid en aantal verzoeken, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Ook hierover zullen we u binnen één maand na ontvangst informeren.

Beveiliging

CSG Het Noordik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Verwerken wij uw gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. CSG Het Noordik heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Vragen, opmerkingen of klachten?

CSG Het Noordik is bij de verwerking van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens van CSG Het Noordik:
CSG Het Noordik
Postbus 541
7600 AM Almelo
Telefoon: 0546-581440
E-mail: avg@noordik.nl

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door CSG Het Noordik, dan kunt u per e-mail contact opnemen via avg@noordik.nl. Wij nemen dan uw klacht in behandeling en proberen dan in onderling overleg met u tot een oplossing te komen.

Mocht onderling overleg niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van CSG Het Noordik via het e-mailadres fg@lumengroup.nl. U kunt ook het online formulier invullen op https://www.lumengroup.nl/contact-fg/.

 

Deze versie is geldig vanaf 18 maart 2019.