Communicatie

De Nieuwsflits

Ouders van leerlingen op de vestiging Noordik Lyceum worden geïnformeerd over nieuws, activiteiten, leuke weetjes en meer in de Nieuwsflits. Deze Nieuwsflits verschijnt om de vijf of zes weken en wordt via e-mail aan de ouders verstuurd. Is het nodig om ouder(s)/verzorger(s) in de tussentijd over zaken te informeren, dan krijgen zij bericht van de mentorcoach of teamleider. Alle communicatie verloopt, op een enkele uitzondering na, digitaal. 

Communicatie tussen school, ouder en leerling

 • Driehoeksgesprek (trialoog) 

  Twee keer per jaar voeren we driehoeksgesprekken tussen ouders, leerling en mentorcoach. Deze gesprekken vinden overdag plaats, op school. We zullen datum en tijdstip ruim van tevoren bekendmaken, zodat ouders er in hun agenda rekening mee kunnen houden. In dat gesprek heb jij als leerling een belangrijke rol. Jij geeft aan wat goed gaat en wat beter kan, of waar je misschien extra begeleiding bij nodig hebt. Daar praten jullie dan met elkaar over. Ook kunnen ouders altijd contact opnemen met de mentorcoach als er vragen zijn. 

 • Magister: voor leerlingen én ouders 

  Wat kun je vinden in Magister? 

  • lesrooster 
  • roosterwijzigingen 
  • huiswerk  
  • studiewijzers  
  • cijfers 
  • info over activiteiten 

  Je ouders kunnen meekijken. Ouders en leerlingen krijgen een eigen inlogcode

 • Student Voice 

  Meedenken met het onderwijs en alles wat daaromheen gebeurt, gevraagd en ongevraagd advies geven, soms een kritische noot kraken: dát is het werk van de Student Voice, de leerlingraad.  

  Leerlingen van alle leerjaren zijn welkom in de Student Voice. Regelmatig overleggen schoolleiding en Student Voice over school en aanverwante zaken.  

 • Ouderklankbordgroep 

  Ouders kunnen ook bij de school betrokken zijn als lid van de ouderklankbordgroep. Ouders en teamleiders wisselen gedachten en ideeën uit en kunnen gebruikmaken van elkaars deskundigheid. Samen werken ze aan hetzelfde doel: een leuke en leerzame schooltijd voor jullie.  

  De vestiging Noordik Lyceum kent verschillende klankbordgroepen: 

  • brugklassen mh/hv
  • vwo onderbouw
  • mavo en havo klas 2/3 
  • vwo bovenbouw
  • havo bovenbouw
  • BPS (voor ouders van BPS leerlingen klas 1 tm 6)
    

  Deze klankbordgroepen vergaderen twee keer per jaar. Ouders die interesse hebben in de ouderklankbordgroep, kunnen contact opnemen met een van de teamleiders.  

 • Ouderlijk gezag 

  Soms is slechts één van de ouders belast met het ouderlijk gezag. Met die ouder communiceert de school. Maar als de andere ouder om informatie vraagt, krijgt hij of zij dat wel. School voorziet in principe beide ouders van dezelfde informatie. Tenzij de school vindt dat dit strijdig is met het belang van het kind. De wens van het kind om de andere ouder niet te informeren, speelt een belangrijke, maar niet allesbepalende rol.  

  U kunt dit nalezen in Artikel 377c Burgerlijk Wetboek Boek 1